LAJMËRIM

06 Shtator 2023
SHARE

Lajmërohen të gjithë studentet se provimet me shkrim në afatin e Shtatorit do të mbahen sipas këtij orari:

08.09.2023
,,Ekosistemet natyrale dhe antropogjene,, në ora 11:00

08.09.20223
,,Fitofarmaci H.MB I,, në ora 13:00

12.09.2023
Provimi nga herbariumi dhe provimet finale në ora 10:00.

 

Lajmërohen të gjithë studentet se provimet me shkrim nga lënda
,,Menaxhimi i Mjedisit,, dhe ,,Ligjet e Mbrojtjes se Ambientit dhe
Natyrës,, do të mbahen (Gjimnaz) më 22.09.2023 në ora 10:00.
Të gjithë studentët që nuk kanë dërguar dhe prezantuar seminarin
duhet të dorëzojnë para provimit me shkrim.


Prishtinë 
05.09.2023

Prof. Dr. Arben Mehmeti