Dr.sc. Avni Behluli

Dr.sc. Avni Behluli

Administrator i Resurseve Gjenetike Bimore

Nr.kontaktues:

+383 44 233-618

Alfred  Shameti

Alfred Shameti

Mirëmbajtës i Ngrohjes Qendrore dhe Kopshtit

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Bekim Selimi

Bekim Selimi

Administrator i TI-së për Sisteme

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Bsc. Mexhid  Haziri

Bsc. Mexhid Haziri

Zyrtar në Shërbimin e Studentëve

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Msc. Muharrem Berisha

Msc. Muharrem Berisha

Laborant

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Msc.Nazim  Merovci

Msc.Nazim Merovci

Zyrtare e lartë për financa dhe kontabilitet

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Msc.Rrushe  Dakaj

Msc.Rrushe Dakaj

Zyrtare e Lartë e Shërbimit të Studentëve

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Skender  Musa

Skender Musa

Sekretar

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Zade  Reshani Rrecaj

Zade Reshani Rrecaj

Zyrtare për arkiv dhe protokolim

Nr.kontaktues:

+383 38 603846

Fatime Rexhepi Berisha

Fatime Rexhepi Berisha

Asistente adminstrative në zyrën e dekanit

Nr.kontaktues:

+383 38 603846

Cal Sheqiri

Cal Sheqiri

Teknik i Veterinarisë

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Hafez  Murtezani

Hafez Murtezani

Zootekinikë

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Petrit  Koca

Petrit Koca

Zyrtar në Shërbimin e Studentëve

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Sabit  Krasniqi

Sabit Krasniqi

Operator i Makinave Lavërtare

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846

Xhabir Potera

Xhabir Potera

Operator i Makinave Blegtorale

Nr.kontaktues:

+383 38 603 846