DualAFS – Dual Curricula – Study and Work Practice in Agriculture and Food Safety Steering Committee Meeting 21 March – 25 March 2022, Savonia, Finland

25 Mars 2022
SHARE

Vizitë në Universitetin e shkencave të Aplikuara në Savoni
Visit to the University of Applied Sciences in Savoni
 

  

 

 

Vizitë e grupit i ekspertëve nga Gjermania, Kosova dhe Shqipëria, në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Savoni. Kjo vizitë është pjesë e projektit DualCurricula. Qëllimi i kësaj vizite është zhvillimi dhe përmirësimi i programve bujqësore në Universitetet e Kosovës dhe Shqipërisë. Këtë javë do të fokusohemi në pritjet e universiteteve bujqësore, komunikimin dhe praktikat e mira në mësimin elektronik.
Poashtu, janë duke u zhvilluar edhe dy shkëmbime mësimdhënësish nga Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"; Arben Mehmeti dhe Alltane Kryeziu. Mund të lexoni më shumë rreth projektit këtu: http://dualafs.org

Visit of the group of experts from Germany, Kosova and Albania to the University of Applied Sciences Applied in Savonia. This visit is part of the DualCurricula project. The purpose of this visit is to develop and improve agricultural programs in the Universities of Kosovo and Albania. This week we will focus on working life expectations for agricultural universities, communication and good practices in e-learning.
 

Also, two exchanges of teachers from the University of Prishtina "Hasan Prishtina" are taking place; Arben Mehmeti and Alltane Kryeziu. You can read more about the project here: http://dualafs.org