Series of lectures in Veterinary Pathology

25 Maj 2023
SHARE

Within the ERASMUS+KA107 project, lecturers Prof. Assoc. Marko Hohšteter and Dr. sc.
Lidija Medven Zagradišik from the Faculty of Veterinary Medicine - Department of Pathology in
Zagreb, Croatia, held a series of lectures on the field of veterinary pathology.
During the lectures, theoretical aspects and histopathological and cytological diagnosis with a
focus on small animal tumours were discussed.
The lectures were held for veterinary students on third and fourth year in collaboration with Prof.
Dr. Agim Rexhepi.

Cikël ligjëratash në Patologjinë Veterinare

Në kuadër të projektit ERASMUS+KA107, ligjëruesit Prof. Asoc. Marko Hohšteter dhe Dr. sc. Lidija Medven Zagradišik nga Fakulteti i Veterinarisë- Departamenti i Patologjisë në Zagreb, Kroaci, kanë mbajtur cikël ligjëratash në fushën e patologjisë veterinare. 

Gjatë ligjëratave u trajtuan aspektet teorike dhe diagnoza histopatologjike dhe citologjike me fokus në tumoret e kafshëve të vogla. 

Ligjëratat u mbajtën për studentet e vitit të tretë dhe të katërt të mjekësisë veterinare në bashkëpunim me Prof. Dr. Agim Rexhepi.