Dual Curricula ‐ Study and Work Practice in Agriculture and Food Safety (DualAFS)

24 Prill 2023
SHARE

Në kuadër të projektit “Dual Curricula ‐ Study and Work Practice in Agriculture and Food Safety (DualAFS)”, trembëdhjetë student të Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë, nga departamentet: Bioteknologji në Zootekni, Mjekësi Veterinare dhe Teknologji Ushqimore me Bioteknologji kanë përmbyllur mobilitetin në semestrin veror në “Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Savonisë”, Finlandë. Ky projekt kishte për qëllim rritjen e njohurive teorike dhe praktike të studentëve, orientimin e programeve të studimit drejt kurrikulave Duale, sipas përvojave të vendeve të përfshira në projekt dhe ndërlidhjen me tregun e punës. Studentët e vlerësuan këtë mobilitet si përvojë të mirë dhe me përfitime për ngritjen e tyre profesionale.

Within the "Dual Curricula - Study and Work Practice in Agriculture and Food Safety (DualAFS)" project, thirteen students of the Faculty of Agriculture and Veterinary Medicine, from the department: Biotechnology in Animal Science, Veterinary Medicine and Food Technology with Biotechnology have completed the mobility for the summer semester at "Savonia University of Applied Sciences", Finland. This project was aimed at increasing the theoretical and practical knowledge of students, based on the Dual curriculum study programs, according to the studies included in the project and the connection with the work. Students evaluate this mobility as a very good experience for their professional development.