PROGRAMI STUDIMOR NË NIVELIN MASTER “BUJQËSIA URBANE” DHE SYLLABUSI I PROGRAMIT

10 Gusht 2021
SHARE

Study program Msc. (120 ECTS) “Urban Agriculture” was developed within the Erasmus Plus BUGI project and is based on the experiences of SWUAS University in Germany, University of Bologna in Italy, University of Ljubljana in Slovenia, University of Sarajevo, that is the BUGI coordinator and Mostar in Bosnia and Herzegovina and the University DG in Montenegro. Programs Msc. is a joint program of the University of Prishtina, Faculty of Agriculture and Veterinary Medicine and the University of Peja, Faculty of Agribusiness, accredited by the Kosovo Accreditation Agency.

This study program at the master level is interdisciplinary and aims to promote the internationalization of the teaching process and provide flexibility and mobility of learning. In doing so, the project will increase capacity, sustainability and attractiveness by diversifying employment opportunities and social inclusion. The project will contribute to increasing student employment and developing new networks and alternative food supply chains. The results of this scientific research program will increase urban sustainability and the development of a green economy in Kosovo.

Programi studimor Msc. (120 ECTS) “Bujqësia Urbane” është zhvilluar në kuadër të projektit Erasmus Plus BUGI dhe bazohet në përvojat e Universitetit SWUAS në Gjermani, Universitetit të Bolonjës në Itali, Universitetit të Lubjanës në Slloveni, Universitetit të Sarajevës, që është koordinator i programit BUGI, dhe Universitetit të Mostarit në Bosnje dhe Hercegovine dhe Universiteti DG në Malin e Zi. Pragrami Msc. është program i përbashkët i Universitetit të Prishtinës, Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë dhe Universitetit të Pejës, Fakultetit të Agrobiznesit, i akredituar nga Agjencia e Kosovës për Akreditim. 

Ky program studimor ne nivelin master është ndërdisiplinor dhe ka për qëllim nxitjen e ndërkombëtarizimit të procesit mësimor dhe të sigurojë fleksibilitet dhe lëvizshmëri të të mësuarit. Duke vepruar kështu, projekti do të rrisë kapacitetet, qëndrueshmërinë dhe atraktivitetin duke diversifikuar mundësitë e punësimit dhe përfshirjen sociale. Projekti do të kontribuojë në rritjen e punësimit të studentëve dhe zhvillimin e rrjeteve të reja dhe zinxhirëve alternativ të furnizimit me ushqim. Rezultatet e këtij programi studimor shkencor do të rrisin qëndrueshmërinë urbane dhe zhvillimin e ekonomisë së gjelbër në Kosove.

SYLLABUSI I PROGRAMIT STUDIMOR “BUJQËSIA URBANE” duke klikuar KËTU.

SYLLABI OF THE STUDY PROGRAM  “URBAN AGRICULTURE”  (FIND HERE).