Dr. Sc. Avni Behluli

Administrator i Resurseve Gjenetike Bimore
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë, Banka Gjentike e Kosovës - Resurset Bimore
[email protected]
+381 (0) 38 603 668 ext.132 & +377 44 233 618
Administrator