Bsc.ing.Bekim Selimi

Zyrtar i TI-së
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 668 ext. 111
IT-së &  Ueb Administrator