Dr.sc. Njazi Bytyqi,ass.

Asistent
Departamenti i Agroekonomisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 , +377 (0) 44 458 911
Asistent për lëndët :
Bachelor (Bsc):
1. Hulumtime Sociale Empirike (Bsc. AE)
2. Bazat e Ekonomisë (Bsc. MBZ)
3. Hyrje në Marketing (Bsc. MBZ)
4. Prezantim i Temes Bachelor (Bsc. AE)
5. Hyrje në politikat bujqësore dhe funksionimin e tregut të ushqimit (Bsc AE)

 Master (Msc):
1.Marketingu bujqësor II (Msc. AE)
2.Tregjet ndërkombëtare dhe politikat e tregtimit (Msc AE)
3. Mjetet dhe metodat e zhvillimit rural (Msc. AE)
4. Tregtimi (Msc. MBZ)

Cv & Publikimet