Prof. Ass. Dr. Njazi Bytyqi

Profesor asistent
Departamenti i Agroekonomisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 846
Profesor asistent për lëndët :
Bachelor (Bsc):
1. Hulumtime Sociale Empirike (Bsc. AE)
2. Bazat e Ekonomisë (Bsc. MBZ)
3. Hyrje në Marketing (Bsc. MBZ)
4. Prezantim i Temes Bachelor (Bsc. AE)
5. Hyrje në politikat bujqësore dhe funksionimin e tregut të ushqimit (Bsc AE)

 Master (Msc):
1.Tregjet ndërkombëtare dhe politikat e tregtimit (Msc AE)

Cv & Publikimet