Prof. Asoc. Dr. Bedri Dragusha

Profesor i asocuar
Pemëtari - Vreshtari
[email protected]
+381(0) 38 603 846 ext.221, +377 (0) 44 124 959

Ligjeron në lëndët për bachelor:

  • Verëtari ,
  • Projektimi dhe ngritja e pemishteve dhe vreshtave, 
  • Bazat e prodhimtarisë vreshtare,  
  • Prodhimtaria pemëtare-vreshtare.  

Ligjeron në lëndën për master:

  • Enologjia.
     CV & Publikimet