Prof. Asoc. Dr. Alltane Kryeziu

Profesor asocuar
Bioteknologja në zootekni
[email protected]
+381 (0) 38 603 846

Ligjeron në lëndët për bachelor:

  •  Blegtori e Veçantë-Joripërtypësit,   
  •   Ndërtimet në blegtori,
  •  Të ushqyerit e kafshëve-joripërtypësit.

Ligjeron në lëndët për master:

  • Mbarështimi i Joripërtypsëve,
  • Mikrobiologji Blegtorale,
  • Të ushqyerit e oripërtypsëve .
 
Cv & Publikimet