Prof. Asoc. Dr. Avni Robaj

Profesor i asocuar
Veterinarisë
[email protected]
+381(0) 38 603 846
Ligjeron në lëndët :
  •  Kirurgji, Ortopedi dhe oftalmologji,
  •  Radiobiologji ,
  • Sëmundjet e brendshme të kuajve, mishngrënësve. dhe derrit me propedeutikë,  
       Cv & Publikimet