Agroekonomi

Syllabuset dhe Programi i studimit

Profili: EKONOMIA E BUJQËSISË DHE USHQIMIT – Niveli Master ( kliko)