Departamentet në F.B.V

Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë ka këto departamente:

  1. Agroekonomi
  2. Bioteknologji në Zootekni
  3. Lavërtari - Perimtari
  4. Mbrojte e Bimëve
  5. Pemëtari - Vreshtari
  6. Veterinari
  7. Teknologji Ushqimore me Bioteknologji