Bsc.Mexhid Haziri

Zyrtar për logjistikë dhe asete
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 ext.115
Zyrtar për logjistikë dhe asete