Dr.sc. Njazi Bytyqi,ass.

Asistent
Departamenti i Agroekonomisë
[email protected]
+381 (0) 38 603 846 , +377 (0) 44 458 911
Asistent për lëndët :

1.Hyrje në Marketing,
2.Politikat Bujqësore dhe Legjislacioni,
3.Tregu Ndërkombëtar i Ushqimit,
4.Integrimet Ndërkombëtar në Bujqësi,
5.Shërbimet Këshillimore
6.Menaxhimi i Fermës Blegtorale

Cv & Publikimet